تعداد بازدید: 21168

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نوین نظامی مهندسی و دستاوردهای فنی و مهندسی سازمان ها در دانشگاه

شناسه: 1694231
اخبار کنگره شهدا

به گزارش دفتر روابط عمومی، همزمان با نخستین کنگره شهداء مهندس استان همدان نمایشگاه دستاوردهای نوین نظامی مهندسی و دستاوردهای فنی و مهندسی سازمان ها در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.

در این نمایشگاه که از تاریخ 2 تا 5 اسفند ماه در لابی دانشگاه برگزار شد بیش از 10 سازمان دولتی و ارگان های نظامی مشارکت داشتند.

تعداد بازدید: 21168

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نوین نظامی مهندسی و دستاوردهای فنی و مهندسی سازمان ها در دانشگاه

شناسه: 1694231
اخبار کنگره شهدا

به گزارش دفتر روابط عمومی، همزمان با نخستین کنگره شهداء مهندس استان همدان نمایشگاه دستاوردهای نوین نظامی مهندسی و دستاوردهای فنی و مهندسی سازمان ها در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.

در این نمایشگاه که از تاریخ 2 تا 5 اسفند ماه در لابی دانشگاه برگزار شد بیش از 10 سازمان دولتی و ارگان های نظامی مشارکت داشتند.

سایر اخبار
افزودن نظرات