تعداد بازدید: 5368

نخستین کنگره شهدای مهندس استان همدان

شناسه: 1647603
اخبار کنگره شهدا

نخستین کنگره شهدای مهندس استان همدان، چهارم اسفندماه 1401 در دانشگاه صنعتی برگزار می گردد

تعداد بازدید: 5368

نخستین کنگره شهدای مهندس استان همدان

شناسه: 1647603
اخبار کنگره شهدا

نخستین کنگره شهدای مهندس استان همدان، چهارم اسفندماه 1401 در دانشگاه صنعتی برگزار می گردد

سایر اخبار
افزودن نظرات